Sønderjyske marker bliver til natur- og klimaforbedringer

Tønder Kommune har stået bag et spændende projekt, hvor marker er blevet til natur og skal fange klimagasser og næringsstoffer – projektet vil efter planen reducere kvælstofudvaskningen til Vadehavet med ét ton årligt.

Syd for Kogsbøl Mose har Tønder Kommune netop gennemført et projekt, hvor dræn og grøfter er sløjfet på 34 hektar lavtliggende landbrugsjord. Det gavner både klimaet og naturen.
Syd for Kogsbøl Mose har Tønder Kommune netop gennemført et projekt, hvor dræn og grøfter er sløjfet på 34 hektar lavtliggende landbrugsjord. Det gavner både klimaet og naturen.

KLIMA Syd for Kogsbøl Mose har Tønder Kommune netop gennemført et projekt, hvor dræn og grøfter er sløjfet på 34 hektar lavtliggende landbrugsjord. Det gavner både klimaet og naturen.

Arealerne har, inden de blev drænet i midten af forrige århundrede, været en del af Kogsbøl Mose. Den tidligere mosejord har et højt indhold af tørv, og når tørv nedbrydes, så udleder det CO2.

Når man stopper dræningen, så stopper nedbrydningen af tørven også. I området ved Kogsbøl Mose vil det betyde en reducering af, hvad der svarer til 532 ton CO2 hvert år. Det er nogenlunde den mængde CO2, som 45 danskere udleder.

 

Nye enge og moser

Den højere vandstand forvandler arealerne til nye enge og moser og giver dermed naturen i området et markant løft.

 I forbindelse med projektet graves der nye vandhuller, som er et levested for en række padder og fugle. Der tinglyses en deklaration på arealerne, der sikrer, at jorden også fremover vil være natur.

Projektet medfører også, at udvaskningen af kvælstof til Vadehavet reduceres med ét ton hvert år.

 

Erfaring med naturprojekter

I Tønder Kommune er der gennem tiden gennemført en lang række naturprojekter, men dette er det første projekt, der har fokus på CO2.

Med cirka 8.000 ha tørveholdige lavbundsarealer er der i kommunen et meget stort potentiale for at reducere ved at tage lavbundsarealer ud af landbrugsdrift.

 

Potentiale i lavbundsjorde

Regering har netop afsat to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde over de næste 10 år.

Det ser formanden for Teknik og Miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen, positivt på:

- Vand -og naturprojekter der gennemføres på frivillig basis og med opbakning fra de involverede lodsejere er en stor gevinst for landmændene, miljøet og naturen. Vi har i kommunen mange års erfaring med denne type projekter, og vi forventer også i fremtiden at kunne gennemføre projekter på marginal landbrugsjord til gavn for mange, siger Bo Jessen.

 

Fire år undervejs

Projektet startede tilbage i 2016, da en lodsejer kontakter kommunen med projektidéen.

Efterfølgende har Tønder Kommune gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, foretaget detailprojektering, udbud og lodsejerkompensation. Herefter har projektet været myndighedsbehandlet og været i offentlig høring.

Anlægsarbejdet har været i gang siden slutningen af september, og blev færdigt i december. Anlægsarbejdet har betydet, at der er flyttet cirka 10.000 kubikmeter jord og afbrudt og opfyldt mange kilometer dræn og grøfter.

Projektet er støttet af Miljø og Fødevareministeriets såkaldte lavbundsordning og har et samlet budget på seks millioner kroner, som blandt andet kommer fra EU´s Landdistriktsprogram.

jba

Læs også